Operativni plan

fiogf49gjkf0d


Plan detaljne regulacije
donosi se za neizgrađene delove naseljenog mesta, uređenje neformalnih naselja, zone urbane obnove, infrastrukturne koridore i objekte, izgradnju objekata ili naseljenih mesta u građevinskom području izvan naseljenog mesta, kao i u zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara.
Plan detaljne regulacije je tzv. operativni plan jer sadrži, pored ostalog regulacione i nivelacione elemente, trase, koridore i kapacitete za saobraćajnu, komunalnu, energetsku i drugu infrastrukturu, kao i pravila uređenja i građenja za celokupnu teritoriju plana. Za zone urbane obnove, revitalizacije i rehabilitacije, planom detaljne regulacije razrađuju se naročito i kompozicioni ili oblikovni plan i plan parternog uređenja. Stepen detaljnosti ovih planova je takav da se mogu direktno sprovoditi.

PLANOVI DETALJNE REGULACIJE ZA GRAD BEOGRAD
U zavisnosti od zakona iz oblasti planiranja i uređenja prostora koji su kroz vreme davali različite nazive ovoj vrsti plana, kao i od važećih planova višeg reda, u Beogradu je trenutno na snazi i sprovode se u celosti ili u delovima oko 400 planova koji sadržinski imaju veoma slične elemente a nose različite nazive: detaljni urbanistički plan, regulacioni plan, plan detaljne regulacije.fiogf49gjkf0d

Aplikacijom BeoINFO moguća je pretraga i pregled celokupne teritorije grada Beograda po kriterijumu ulice i kućnog broja sa granicama važećih urbanističkih planova.


NAPOMENA
Za pokretanje prikazane aplikacije BeoINFO neophodno je predhodno instalirati odgovarajući dodatak (plug-in) za Internet Explorer kako bi vaš internet pretraživač mogao prikazivati postavljene mape. Ovaj dodatak možete preuzeti i instalirati samostalno ili direktno pristupite BeoINFO aplikaciji u kom slučaju će se ova instalacija pokrenuti automatski.
Ako želite da u mapi imate srpska slova instalirajte "Beoinfo" font.