Organizacija Urbanističkog zavoda Beograda, JUP

fiogf49gjkf0d

U Zavodu je stalno zaposleno oko 135 stručnjaka: arhitekata, prostornih planera, inženjera svih profila, geografa, istoričara umetnosti, ekonomista i pravnika, a povremeno i najistaknutijih stručnjaka u svojim oblastima.

fiogf49gjkf0d


Nadzorni odbor

 • Jelena Nikolić, predsednik Nadzornog odbora
 • Aleksandra Rabrenović, član Nadzornog odbora
 • Zoran Ćirović, član Nadzornog odbora iz reda zaposlenih
fiogf49gjkf0d


Menadžment Zavoda

Direktor mr Vesna Tahov, dipl.inž.geol.

Izvršni direktor Sanja Đorđević, dipl.inž.arh.

Koordinator za kvalitet dr Nataša Danilović Hristić, dipl.inž.arh.

Sektor za strateško planiranje i razvoj
direktor Milica Joksić, dipl.inž.arh.

Sektor za regulaciono planiranje
direktor Radmila Grubišić, dipl.inž.arh.

Sektor za saobraćaj
direktor Predrag Krstić, dipl.inž.saob.

Sektor za komunalnu infrastrukturu
direktor Boško Vujić, dipl.inž.maš.

Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove
direktor Zorica Kosović, dipl.ecc.


Organizacione jedinice

Urbanistički zavod svoju delatnost ostvaruje kroz sledeće organizacione jedinice:


Delokrug SEKTORA ZA STRATEŠKO PLANIRANjE I RAZVOJ

 • izrada planova, studija i projekata od strateškog značaja za Grad;
 • izrada prostornih i generalnih urbanističkih planove, planova generalne regulacije, planova mreža gradskih tehničkih ili sistema javnih sadržaja;
 • definisanje koncepcije i planskih rešenja razvoja javnih službi u planovima;
 • koordinacija svih urbanističkih planova za teritoriju Grada sa generalnimi prostornim planom;
 • formiranje i održavanje baza podataka za urbanistički informacioni sistem Grada;
 • izrada, analiza i praćenje kapitalnih projekata, projekata u regionalnoj saradnji i komunikaciji sa srodnim kućama gradova u inostranstvu;
 • praćenje i analiziranje stanja životne sredine u funkciji prostornog razvoja grada i predlaganje mera za zaštitu i unapređenje;
 • izrada i koordiniranje strateške procene uticaja za planove i programe u oblasti prostornog i urbanističko planiranja ili korišćenja zemljišta, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, energetike, industrije, saobraćaja, upravljanja otpadom, upravljanja vodama, telekomunikacija, turizma, očuvanja prirodnih staništa, divlje flore i faune, kojima se uspostavlja okvir za odobravanje budućih razvojnih projekata određenih propisima kojima se uređuje procena uticaja na životnu sredinu;
 • izrada urbanističkih rešenja mreže objekata i delatnosti prema stepenu ekološkog rizika, mreže devastiranih lokaliteta sa predlozima revitalizacije i merama unapređenja u funkciji prostornog razvoja grada i unapređenja kvaliteta životne sredine;
 • izrada strateških procena uticaja planova na životnu sredinu, studija i geoloških istraživanja i specifičnih uslova za projektovanje skloništa i protivpožarne zaštite;
 • formiranje i održavanje baza podataka za urbanistički informacioni sistem Grada;
 • razvoj geografskih informacionih sistema GIS-a i praćenje planske dokumentacije;
 • organizacija konferencija, seminara i izložbi od značaja za urbanističku delatnost i promociju svog profesionalnog rada.

Delokrug SEKTORA ZA REGULACIONO PLANIRANjE
 • izrada elemenata za donošenje odluke o izradi plana sa sagledavanjem svih aspekata i uslovljenosti, definisanjem prostornog obuhvata;
 • izrada urbanističkih planova generalne regulacije, kao i prezentovanje u proceduri stručne kontrole, javnog uvida i usvajanja;
 • izrada urbanističkih planova detaljne regulacije, sa sadržajem u svemu prema zakonskim odredbama, kao i prezentovanje u proceduri stručne kontrole, javnog uvida i usvajanja;
 • saradnja u izradi urbanističkih planova, dokumenata i studija iz domena drugih sektora;
 • sprovođenje urbanističkih planova kroz izradu urbanističkih projekata;
 • sprovođenje urbanističkih planova kroz izradu planova parcelacije i preparcelacije;
 • izrada stručnih mišljenja, analiza i studija, na osnovu raspoložive urbanističke dokumentacije i istraživanja;
 • izrada konkursnih uslova za potrebe raspisivanja urbanističko-arhitektonskih konkursa;
 • stručna pomoć i konsalting za potrebe Grada i trećih lica.

Delokrug SEKTORA ZA SAOBRAĆAJ
 • izrada urbanističkih planova generalne i detaljne regulacije za potrebe realizacije saobraćajne mreže, kompleksa i objekata, kao i prezentovanje u proceduri stručne kontrole, javnog uvida i usvajanja;
 • praćenje i analiziranje razvoja transportnog sistema u funkciji prostornog razvoja grada Beograda i predlog mera za njihovo unapređivanje;
 • učestvovanje u izradi generalnih rešenja svih vidova transportnog sistema;
 • izrada i koordinacija rada u studijama, analizama, planskim dokumentima, urbanističkim projektima, dispozicija i tehničkih karakteristika;
 • fizička provera koridora i trasa saobraćajnih mreža;
 • priprema saobraćajne dokumentacije i učešće u pripremi i izradi stručnih poslova u Zavodu;
 • izrada prethodnih studija opravdanosti izgradnje saobraćajnih mreža i objekata.

Delokrug SEKTORA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
 • izrada urbanističkih planova generalne i detaljne regulacije za potrebe realizacije infrastrukturnih mreža i objekata, kao i prezentovanje u proceduri stručne kontrole, javnog uvida i usvajanja;
 • saradnja sa javnim komunalnim preduzećima i nadležnim institucijama na izradi planskih rešenja i njihovom sprovođenju;
 • praćenje i analiza razvoja mreža i kapaciteta komunalne infrastrukture u funkciji prostornog razvoja Grada i mere za njihovo unapređenje;
 • učešće i koordinacija pri izradi generalnih rešenja komunalne infrastrukture;
 • izrada urbanističkih rešenja mreža i građevina komunalne infrastrukture koja su sastavni deo planova, urbanističkih projekata, dispozicija i tehničkih karakteristika, grada, naselja i delova naselja;
 • priprema planova komunalne infrastrukture i programa razvoja grada Beograda;
 • priprema dokumentacije i učešće u pripremi i izradi svih stručnih poslova Zavoda.

Delokrug SEKTORA ZA FINANSIJSKE, PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
 • izrada finansijskog plana;
 • izveštavanje o realizaciji finansijskog plana Zavoda;
 • izrada operativnog bilansa prihoda i rashoda;
 • izrada pregleda finansijskih obaveza Zavoda i utvrđivanje prioriteta isplate u skladu sa finansijskim planom i obezbeđenim sredstvima;
 • izrada plana likvidnosti i preduzimanje mera i aktivnosti za očuvanje tekuće likvidnosti;
 • izrada finansijskih izveštaja i saradnja na popisu sredstava, izvora sredstava i potraživanja i obaveza Zavoda;
 • praćenje izvršenja ugovorenih poslova po ponudama i zaključenim ugovorima;
 • učestvovanje u pripremi elemenata za izradu ugovora;
 • obrada i kontrola prispelih računa, rešenja za isplatu i isplatne dokumentacije;
 • vođenje knjigovodstvenih poslova u skladu sa zakonom;
 • obračun zarade i druga primanja zaposlenih;
 • organizacija blagajničkih poslova i izrada blagajničkih izveštaja;
 • saradnja sa nadležnim gradskim organima i bankama;
 • zastupanje preduzeća u postupcima kod sudova, organa uprave i drugih institucija, priprema ugovora, priprema stručnih mišljenja na zahtev sudskih, upravnih i drugih organa i institucija; izrada sudskih podnesaka, pravnih lekova i drugih akata u vezi sa radom Zavoda;
 • izrada rešenja i drugih pojedinačnih i opštih akata iz oblasti radnih odnosa, prijave/odjave iz oblasti radnih odnosa, zdravstvenog, penzionog i socijalne zaštite i formiranje evidencije iz oblasti radnih odnosa u skladu sa propisima;
 • praćenje i primena zakonskih i podzakonskih propisa i usklađivanje normativnih akata preduzeća (statuta, pravilnika, uputstava, naredbi i drugih opštih akata) sa zakonskim i podzakonskim propisima;
 • sprovođenje postupaka javnih nabavki;
 • organizacija opštih poslova: kancelarijsko poslovanje i arhiviranje, bezbednost i zdravlje na radu, obezbeđenje imovine i lica, tekuće i investiciono održavanje objekta i drugih administrativnih i pomoćnih poslova;
 • administrativno-stručna pomoć u radu Nadzornog odbora;
 • organizacija poslova upravljanja i održavanja bibliotečkog fonda;
 • priprema i izdavanje internog glasila INFO i drugih posebnih stručnih izdanja;
 • održavanje IT sistema Zavoda i pojedinačnih radnih stanica;
 • vođenje jedinstvene baze podataka o planovima na teritoriji Grada u analognoj i digitalnoj formi;
 • usavršavanje i razvijanje znanja i sposobnosti zaposlenih, upoznavanje sa novostima u tehnologiji i programima, priprema i održava internet strana Zavoda, standardizacija internih projekata.