Obaveštenje
utorak, 09. novembar 2021.

Usvojen je Plan generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema

Skupština grada Beograda je u ponedeljak 08.11.2021. godine, usvojila Plan generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema.

Predmetni Plan predstavlja osnov za razvoj održivog transportnog sistema Beograda, baziranog na ekološki prihvatljivijim i energetski efikasnijim vidovima saobraćaja koji omogućavaju dobru dostupnost svim postojećim sadržajima i podstiču dalji razvoj grada.

Predmet plana predstavljaju železnički, metro i tramvajski sistem.

Razvoj  železničke infrastrukture ima za cilj stvaranje uslova za povećanje udela ovog sistema u okviru sistema javnog transporta putnika sa značajnijom ulogom u opsluživanju metropolitenskog područja Beograda i širih gradskih razvojnih pravaca. Planira se modernizacija i razvoj železničke infrastrukture uz širenje linija BG voza u dužini od oko 37,2km sa uvođenjem novih stanica i stajališta, a sve u skladu sa razvojnim planovima u okviru Beogradskog železničkog čvora i sistema BG voza i Master planom razvoja saobraćajne infrastrukture Beograda – Smart planom.

Razvoj metro sistema orijentisan je tako da u narednom periodu ima dominantnu ulogu i postane kičma funkcionisanja sistema javnog transporta putnika u okviru kontinualno izgrađenog područja Beograda. Planom su date se tri metro linije i to na potezima:
- Makiš – Mirijevo u dužini od oko 21,1km sa ukupno 21. stanicom i sa krakom ka groblju Orlovača u dužini od oko 7,2km; 
- Bežanija – Mirijevo u dužini od oko 19,2km sa ukupno 22 stanice i delom trase ka železničkoj stanici Zemun u dužini od oko 0,8km, i na potezu
- Banjica – Blok 61 – Bežanija u dužini od oko 22,7km sa ukupno 23 stanice.
a u skladu sa Prethodnom studijom opravdanosti sa Generalnim projektom metro linija 1 i 2, Konceptualnim rešenjem metro linije 3 i tehničkim rešenjima iz Idejnog projekta prve faze prve linije.

Razvoj tramvajskog sistema se bazira na zadržavanju svoje uloge u sistemu, dok se daljim širenjem mreže planira dodatna dostupnost pojedinih gradskih podcelina i delova centralne gradske zone, posebno na sremskom i šumadijskom delu grada, dok se na banatskom delu grada prvi put planira tramvajski sistem. Planirano je širenje tramvajske pruge u dužini od oko 44,3km u skladu sa Strategijom razvoja javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda za period od 2033. godine sa presekom 2027. godine.

Na ovaj način planiranim razvojem železničkog, metro i tramvajskog sistema, uz značajnu reorganizaciju sistema javnog gradskog prevoza putnika, značajno se povećava udeo šinskih sistema u ukupnom obimu transporta putnika, a u skladu sa strateškim opredeljenjem grada Beograda da se što je moguće ravnomernije razvijaju svi šinski sistemi kako bi se na najbolji mogući način iskoristile prednosti svakog od njih.

Predmetni plan sadrži generalna pravila uređenja i građenja za sva tri sistema, ali i detaljna pravila za prvu fazu prve linije metro sistema kao i određenih deonica tramvajskog sistema.

 

Priredila: Marija Kosović, mast.inž.arh.

Top