Obaveštenje, Konkurs
petak, 20. januar 2023.

Konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mesta

U cilju popunjavanja upražnjenih radnih mesta Urbanistički zavod Beograda JUP objavljuje:
K O N K U R S

Za popunjavanje upražnjenih radnih mesta:
1.    Tri izvršioca na poslovima urbaniste za diplomiranog inženjera arhitekture/master inženjer arhitekture sa radnim iskustvom u trajanju od najmanje pet godina i licencom odgovornog urbaniste/arhitekte urbaniste;
2.    Jednog izvršioca na poslovima urbaniste za diplomiranog građevinskog inženjera/master inženjer građevinarstva – smer putevi, aerodromi i železnica sa ili bez radnog iskustva;
3.    Jednog izvršioca na poslovima urbaniste za diplomiranog građevinskog inženjera/master inženjer građevinarstva – smer hidrogradnja sa ili bez radnog iskustva;
4.    Jednog izvršioca na poslovima urbaniste za diplomiranog inženjera elektrotehnike/master inženjer elektrotehnike sa ili bez radnog iskustva;
5.    Jednog izvršioca na poslovima tehničara za arhitektonskog tehničara sa ili bez radnog iskustva;
6.    Jednog izvršioca na poslovima tehničara za mašinskog tehničara sa ili bez radnog iskustva.

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
-    da je državljanin Republike Srbije;
-    da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
-    da mu nije prestao radni odnos kod korisnika javnih sredstava zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
-    rad u računarskim programima Microsoft Office (obavezno za sva radna mesta br.1-6),  Autodesk AutoCAD (obavezno za sva radna mesta br.1-6), Civil 3D i/ili Gavran – Civil Modeller (obavezno za radno mesto br.2).
-    sposobnost rada u timu.

Vrsta radnog odnosa: radni odnos na određeno ili neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.
Mesto rada: Beograd, Bulevar despota Stefana br.56.

Prijave na konkurs se dostavljaju zaključno sa 20.02.2023. godine u 12,00 časova, u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na konkurs, na adresu Beograd, Bulevar despota Stefana br.56. Prijava na konkurs obavezno sadrži prijavu na konkurs sačinjenu u slobodnoj formi i potpisanu od strane kandidata u kojoj kandidat navodi za koje radno mesto konkuriše i pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava opšte uslove iz konkursa, CV kandidata sa ličnim podacima, podacima o stečenom obrazovanju, radnom iskustvu, radu u računarskim programima (zahtevanim i dodatnim npr. Qgis, SketchUp, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop i sl.), znanju stranog jezika, kopiju diplome ili uverenja o stečenom obrazovanju, kopiju licence odgovornog urbaniste (za kandidate koji konkurišu za radna mesta pod br.1), sertifikate za rad u zahtevanim softverima (ukoliko ih kandidat poseduje) i eventualno preporuke ranijih poslodavaca. Nepotpune prijave se neće razmatrati.
Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu je: Vladimir Vujičić dipl.pravnik, email: vladimir.vujicic@urbel.com. Traženje informacija telefonskim putem nije dozvoljeno.
Sa prijavljenim kandidatima će se u roku od 30 dana od dana isteka konkursa obaviti razgovor, provera stručnog znanja i veština za odgovarajuće radno mesto nakon čega će se doneti odluka o izabranim kandidatima sa kojim će se zaključiti radni odnos.
Urbanistički zavod Beograda JUP zadržava pravo da u svakom trenutku odustane od konkursa, bez navođenja razloga. Ukoliko Urbanistički zavod Beograda JUP proceni da prijavljeni kandidati (svi ili za određeno radno mesto) ne zadovoljavaju kriterijume za prijem u radni odnos to će se konstatovati na odgovarajući način i neće se pristupiti zaključenju radnog odnosa, bez bilo kakvih obaveza prema prijavljenim kandidatima.

 

Pitanja i odgovori

P: Da li je potrebno da kopije stručnih licenci i sertfikata za rad u zahtevanim računarskim programima budu overene od strane Javnog beležnika?
O: Kopije zahtevanih licenci i drugih sertifikata ne moraju biti overene od strane javnog beležnika, dovoljno je dostaviti običnu fotokopiju.

P: Da li postoji određena forma ili obrazac za ispunjavanje opšteg uslova da kandidatu nije prestao radni odnos kod korisnika javnih sredstava zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i od koga se ovaj dokument pribavlja?
O: Kandidat u slobodnoj formi sastavlja prijavu na konkurs u kojoj navodi za koje radno mesto konkuriše i pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava sve opšte uslove iz konkursa. Dakle obavezna forma odnosno obrazac ne postoji. Svako kome je prestao radni odnos, kod bilo kog poslodavca, poseduje primerak dokumenta o prestanku radnog odnosa u kome je naveden i osnov prestanka radnog odnosa i taj dokument se, naknadno, može zatražiti od kandidata.

Top