Javni uvid
ponedeljak, 27. septembar 2021.

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna PDR prostorne celine između ulica: Gospodara Vučića, Grčića Milenka i Ustaničke-opština Voždovac, za blok između ulica: Rada Končara, Banjalučka, Todora Dukina i Vojvode Prijezde

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici, održanoj 29.07.2021. godine i elektronskoj sednici, održanoj 20.09.2021.godine, utvrdila Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine između ulica: Gospodara Vučića, Grčića Milenka i Ustaničke-opština Voždovac, za blok između ulica: Rada Končara, Banjalučka, Todora Dukina i Vojvode Prijezde, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21)
oglašava

JAVNI UVID U

Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine između ulica: Gospodara Vučića, Grčića Milenka i Ustaničke-opština Voždovac, za blok između ulica: Rada Končara, Banjalučka, Todora Dukina i Vojvode Prijezde.

1.    JAVNI UVID obaviće se od 27. septembra do 27. oktobra 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
2.    JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 18. novembra 2021. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
3.    Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
4.    Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 27. oktobrom 2021. godine.
5.    U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

Top