Nadzorni odbor

Desanka Radulović
predsednik Nadzornog odbora
desanka_radulovic

Lazar Borović
član Nadzornog odbora

Jelena Marinković
član Nadzornog odbora iz reda zaposlenih
jelena_marinkovic

Direktor

Dragana Biber, dipl.inž.arh.
VD direktora
dragana mail

 

Gordana Lučić, dipl.inž.arh.
Izvršni direktor
gordana mail

 

Sektor za strateško planiranje i razvoj

Maja Joković Potkonjak, dipl.inž.arh.
Direktor Sektora

Delokrug Sektora

 • izrada planova, studija i projekata od strateškog značaja za Grad;
 • izrada prostornih i generalnih urbanističkih planova, planova generalne regulacije;
 • definisanje koncepcije razvoja i prostornog rasporeda javnih službi u planovima;
 • izrada urbanističkih planova mreža objekata društvenog standarda i specifičnih delatnosti,
 • izrada, analiza i praćenje kapitalnih projekata i projekata u regionalnoj saradnji,
 • izrada strateških procena uticaja planova odnosno planiranih namena na životnu sredinu;
 • izrada strateških i tematskih studija, geoloških istraživanja, specifičnih uslova za projektovanje skloništa i protivpožarne zaštite;
 • formiranje i održavanje baza podataka za urbanistički informacioni sistem Grada;
 • razvoj geografskih informacionih sistema GIS-a i praćenje planske dokumentacije;

Sektor za regulaciono planiranje

Mila Milovanović, dipl.inž.arh.
Direktor Sektora

Delokrug Sektora

 • izrada elemenata za donošenje odluke o izradi plana;
 • izrada urbanističkih planova;
 • saradnja u izradi urbanističkih planova, dokumenata i studija iz domena drugih sektora;
 • izrada urbanističkih projekata;
 • izrada planova parcelacije i preparcelacije;
 • izrada stručnih mišljenja, analiza i studija, na osnovu raspoložive urbanističke dokumentacije;
 • izrada programa i uslova javnih anketnih i projektnih urbanističko-arhitektonskih konkursa;
 • stručna pomoć Gradu i trećim licima u pitanjima planiranja prostora i sprovođenja urbansitičkih planova.

Sektor za saobraćaj

Predrag Krstić, dipl.inž.saob.
Direktor Sektora

Delokrug Sektora

 • izrada urbanističkih planova saobraćajnih sistema, mreže, kompleksa i objekata;
 • praćenje, analiza i planiranje razvoja transportnog sistema u funkciji prostornog razvoja grada Beograda;
 • izrada generalnih i tehničkih rešenja svih vidova transportnog sistema;
 • izrada sttrateških i tehničkih rešenja saobraćajnih sistema u studijama, analizama, planskim i urbanističko tehničkim dokumentima Grada;
 • fizička provera koridora i trasa saobraćajnih mreža;
 • izrada prethodnih studija opravdanosti izgradnje saobraćajnih mreža i objekata.

Sektor za komunalnu infrastrukturu

Zoran Mišić, dipl.inž.maš.
Direktor Sektora

Delokrug Sektora

 • izrada urbanističkih planova za potrebe realizacije mreža i objekata tehničke infrastrukture;
 • saradnja sa javnim komunalnim preduzećima i nadležnim institucijama na izradi i sprovođenju planskih dokumenata;
 • praćenje i analiza razvoja mreža i kapaciteta komunalne infrastrukture u funkciji prostornog razvoja Grada i mere za njihovo unapređenje;
 • učešće i koordinacija pri izradi generalnih rešenja komunalne infrastrukture;
 • izrada urbanističkih rešenja mreža i građevina komunalne infrastrukture u planovima, urbanističkim projektima grada, naselja i delova naselja;
 • priprema programa i planova razvoja sistema komunalne infrastrukture grada Beograda;
 • učešće u pripremi i izradi dokumentacije svih stručnih poslova Zavoda.

Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove

Zorica Kosović, dipl.ekonomista
Direktor sektora

Delokrug sektora

 • izrada finansijskog plana Zavoda i izveštavanje o njegovoj realizaciji;
 • izrada operativnog bilansa prihoda i rashoda; pregleda finansijskih obaveza Zavoda i utvrđivanje prioriteta isplate;
 • izrada plana likvidnosti i preduzimanje mera i aktivnosti za očuvanje tekuće likvidnosti;
 • izrada finansijskih izveštaja i saradnja na popisu sredstava, izvora sredstava i potraživanja i obaveza Zavoda;
 • praćenje izvršenja ugovorenih poslova po ponudama i zaključenim ugovorima;
 • učestvovanje u pripremi elemenata za izradu ugovora;
 • obrada i kontrola prispelih računa, rešenja za isplatu i isplatne dokumentacije;
 • vođenje knjigovodstvenih poslova;
 • obračun zarade i druga primanja zaposlenih;
 • organizacija blagajničkih poslova i izrada blagajničkih izveštaja;
 • saradnja sa nadležnim gradskim organima i bankama;
 • zastupanje preduzeća u postupcima kod sudova, organa uprave i drugih institucija;
 • izrada rešenja i drugih pojedinačnih i opštih akata iz oblasti radnih odnosa, zdravstvenog, penzionog osiguranja i socijalne zaštite;
 • praćenje, primena i usklađivanje normativnih akata preduzeća sa zakonskim i podzakonskim propisima;
 • sprovođenje postupaka javnih nabavki;
 • organizacija opštih poslova;
 • administrativno-stručna pomoć u radu Nadzornog odbora;
 • organizacija poslova upravljanja i održavanja bibliotečkog fonda;
 • priprema i izdavanje časopisa Urbanizam Beograda i drugih posebnih stručnih izdanja;
 • održavanje IT sistema Zavoda i pojedinačnih radnih stanica;
 • vođenje jedinstvene baze podataka o planovima na teritoriji Grada u analognoj i digitalnoj formi;
 • usavršavanje i razvijanje znanja i sposobnosti zaposlenih, priprema i održavanje internet strane Zavoda, standardizacija internih projekata.

Naš tim

U Zavodu je stalno zaposleno 133 stručnjaka: arhitekata, prostornih planera, inženjera svih profila, geografa, istoričara umetnosti, ekonomista i pravnika, a povremeno i najistaknutijih stručnjaka u svojim oblastima.

Plan za naš grad je moto tima Urbanističkog zavoda, jer mi volimo naš grad i naš posao, a kao građani ovog, za sve nas dragocenog grada, želimo da Beograd napreduje i da se razvija u svim aspektima života. Svesni da planiramo grad za buduće naraštaje, želimo i trudimo se da planiramo grad po meri čoveka, održiv, otporan, zelen i savremen evropski grad koji je prijatan za život, rad i boravak.

Struktura odliva i priliva zaposlenih

Stručna sprema

Broj zaposlenih kojima je prestao radni odnos na neodređeno vreme po bilo kom osnovu u prethodnoj kalendarskoj godini

Broj novozaposlenih na neodređeno vreme i broj zaposlenih na određeno vreme u svojstvu pripravnika u prethodnoj kalendarskoj godini

Broj zaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u tekućoj kalendarskoj godini u okviru 70%

Broj zaposlenih na određeno vreme po bilo kom osnovu (izuzev u svojstvu pripravnika)

Broj zaposlenih na neodređeno vreme  i određeno vreme u svojstvu pripravnika  u tekućoj kalendarskoj godini iznad 70%

Visoka

4

11

2

 

 

Viša

2

1

 

 

 

Srednja

 

2

1

 

 

Niža

 

 

 

 

 

Ukupno

6

14

3

 

 

Struktura zaposlenih i angažovanih lica u Urbanističkom zavodu Beograda JUP

Stručna sprema

Broj sistemati­zovanih izvršilaca na svim radnim mestima

Broj zaposlenih na neodređeno vreme

Broj zaposlenih na određeno vreme u svojstvu pripravnika

Broj zaposlenih na određeno vreme po bilo kom osnovu (izuzev u svojstvu pripravnika)

Broj lica angažovanih po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima

Visoka

147

105

 

3

2

Viša

7

7

 

 

 

Srednja

30

21

 

1

1

Niža

 

 

 

 

 

Ukupno

184

133

 

4

3

Naš tim u brojevima

78%

Visoko obrazovani

62%

Inženjeri i prostorni planeri

69%

Polna struktura - žene

Top