Nadzorni odbor

Desanka Radulović
predsednik Nadzornog odbora
dragana Biografija

Lazar Borović
član Nadzornog odbora

Jelena Marinković
član Nadzornog odbora iz reda zaposlenih
dragana Biografija

Direktor

Dragana Biber, dipl.inž.arh.
VD direktora
dragana Biografija
mail Pošta

Gordana Lučić, dipl.inž.arh.
Izvršni direktor
gordana Biografija
mail Pošta

 

Sektor za strateško planiranje i razvoj

Maja Joković Potkonjak, dipl.inž.arh.
Direktor Sektora

Delokrug Sektora

 • izrada planova, studija i projekata od strateškog značaja za Grad;
 • izrada prostornih i generalnih urbanističkih planova, planova generalne regulacije;
 • definisanje koncepcije razvoja i prostornog rasporeda javnih službi u planovima;
 • izrada urbanističkih planova mreža objekata društvenog standarda i specifičnih delatnosti,
 • izrada, analiza i praćenje kapitalnih projekata i projekata u regionalnoj saradnji,
 • izrada strateških procena uticaja planova odnosno planiranih namena na životnu sredinu;
 • izrada strateških i tematskih studija, geoloških istraživanja, specifičnih uslova za projektovanje skloništa i protivpožarne zaštite;
 • formiranje i održavanje baza podataka za urbanistički informacioni sistem Grada;
 • razvoj geografskih informacionih sistema GIS-a i praćenje planske dokumentacije;

Sektor za regulaciono planiranje

Mila Milovanović, dipl.inž.arh.
Direktor Sektora

Delokrug Sektora

 • izrada elemenata za donošenje odluke o izradi plana;
 • izrada urbanističkih planova;
 • saradnja u izradi urbanističkih planova, dokumenata i studija iz domena drugih sektora;
 • izrada urbanističkih projekata;
 • izrada planova parcelacije i preparcelacije;
 • izrada stručnih mišljenja, analiza i studija, na osnovu raspoložive urbanističke dokumentacije;
 • izrada programa i uslova javnih anketnih i projektnih urbanističko-arhitektonskih konkursa;
 • stručna pomoć Gradu i trećim licima u pitanjima planiranja prostora i sprovođenja urbansitičkih planova.

Sektor za saobraćaj

Predrag Krstić, dipl.inž.saob.
Direktor Sektora

Delokrug Sektora

 • izrada urbanističkih planova saobraćajnih sistema, mreže, kompleksa i objekata;
 • praćenje, analiza i planiranje razvoja transportnog sistema u funkciji prostornog razvoja grada Beograda;
 • izrada generalnih i tehničkih rešenja svih vidova transportnog sistema;
 • izrada sttrateških i tehničkih rešenja saobraćajnih sistema u studijama, analizama, planskim i urbanističko tehničkim dokumentima Grada;
 • fizička provera koridora i trasa saobraćajnih mreža;
 • izrada prethodnih studija opravdanosti izgradnje saobraćajnih mreža i objekata.

Sektor za komunalnu infrastrukturu

Zoran Mišić, dipl.inž.maš.
Direktor Sektora

Delokrug Sektora

 • izrada urbanističkih planova za potrebe realizacije mreža i objekata tehničke infrastrukture;
 • saradnja sa javnim komunalnim preduzećima i nadležnim institucijama na izradi i sprovođenju planskih dokumenata;
 • praćenje i analiza razvoja mreža i kapaciteta komunalne infrastrukture u funkciji prostornog razvoja Grada i mere za njihovo unapređenje;
 • učešće i koordinacija pri izradi generalnih rešenja komunalne infrastrukture;
 • izrada urbanističkih rešenja mreža i građevina komunalne infrastrukture u planovima, urbanističkim projektima grada, naselja i delova naselja;
 • priprema programa i planova razvoja sistema komunalne infrastrukture grada Beograda;
 • učešće u pripremi i izradi dokumentacije svih stručnih poslova Zavoda.

Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove

Dragan Pajić, dipl.ekon.
Direktor sektora

Delokrug sektora

 • izrada finansijskog plana Zavoda i izveštavanje o njegovoj realizaciji;
 • izrada operativnog bilansa prihoda i rashoda; pregleda finansijskih obaveza Zavoda i utvrđivanje prioriteta isplate;
 • izrada plana likvidnosti i preduzimanje mera i aktivnosti za očuvanje tekuće likvidnosti;
 • izrada finansijskih izveštaja i saradnja na popisu sredstava, izvora sredstava i potraživanja i obaveza Zavoda;
 • praćenje izvršenja ugovorenih poslova po ponudama i zaključenim ugovorima;
 • učestvovanje u pripremi elemenata za izradu ugovora;
 • obrada i kontrola prispelih računa, rešenja za isplatu i isplatne dokumentacije;
 • vođenje knjigovodstvenih poslova;
 • obračun zarade i druga primanja zaposlenih;
 • organizacija blagajničkih poslova i izrada blagajničkih izveštaja;
 • saradnja sa nadležnim gradskim organima i bankama;
 • zastupanje preduzeća u postupcima kod sudova, organa uprave i drugih institucija;
 • izrada rešenja i drugih pojedinačnih i opštih akata iz oblasti radnih odnosa, zdravstvenog, penzionog osiguranja i socijalne zaštite;
 • praćenje, primena i usklađivanje normativnih akata preduzeća sa zakonskim i podzakonskim propisima;
 • sprovođenje postupaka javnih nabavki;
 • organizacija opštih poslova;
 • administrativno-stručna pomoć u radu Nadzornog odbora;
 • organizacija poslova upravljanja i održavanja bibliotečkog fonda;
 • priprema i izdavanje časopisa Urbanizam Beograda i drugih posebnih stručnih izdanja;
 • održavanje i razvoj IT sistema Zavoda;
 • vođenje jedinstvene baze podataka o planovima na teritoriji Grada u analognoj i digitalnoj formi;
 • usavršavanje i razvijanje znanja i sposobnosti zaposlenih, priprema i održavanje internet strane Zavoda, standardizacija internih projekata.

Naš tim

U Zavodu je stalno zaposleno 133 stručnjaka: arhitekata, prostornih planera, inženjera svih profila, geografa, istoričara umetnosti, ekonomista i pravnika, a povremeno i najistaknutijih stručnjaka u svojim oblastima.

Plan za naš grad je moto tima Urbanističkog zavoda, jer mi volimo naš grad i naš posao, a kao građani ovog, za sve nas dragocenog grada, želimo da Beograd napreduje i da se razvija u svim aspektima života. Svesni da planiramo grad za buduće naraštaje, želimo i trudimo se da planiramo grad po meri čoveka, održiv, otporan, zelen i savremen evropski grad koji je prijatan za život, rad i boravak.

Struktura odliva i priliva zaposlenih

Stručna sprema

Broj zaposlenih kojima je prestao radni odnos na neodređeno vreme po bilo kom osnovu u prethodnoj kalendarskoj godini

Broj novozaposlenih na neodređeno vreme i broj zaposlenih na određeno vreme u svojstvu pripravnika u prethodnoj kalendarskoj godini

Broj zaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u tekućoj kalendarskoj godini u okviru 70%

Broj zaposlenih na određeno vreme po bilo kom osnovu (izuzev u svojstvu pripravnika)

Broj zaposlenih na neodređeno vreme  i određeno vreme u svojstvu pripravnika  u tekućoj kalendarskoj godini iznad 70%

Visoka

4

11

2

 

 

Viša

2

1

 

 

 

Srednja

 

2

1

 

 

Niža

 

 

 

 

 

Ukupno

6

14

3

 

 

Struktura zaposlenih i angažovanih lica u Urbanističkom zavodu Beograda JUP

Stručna sprema

Broj sistemati­zovanih izvršilaca na svim radnim mestima

Broj zaposlenih na neodređeno vreme

Broj zaposlenih na određeno vreme u svojstvu pripravnika

Broj zaposlenih na određeno vreme po bilo kom osnovu (izuzev u svojstvu pripravnika)

Broj lica angažovanih po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima

Visoka

147

106

 

4

3

Viša

7

6

 

 

 

Srednja

30

21

 

3

0

Niža

 

 

 

 

 

Ukupno

184

133

 

7

3

Naš tim u brojevima

78%

Visoko obrazovani

62%

Inženjeri i prostorni planeri

69%

Polna struktura - žene

Top