Публикација

Еколошки индекс као инструмент отпорности на климатске промене

Са циљем иницирања промена које треба да доведу до повећања отпорности града на климатске промене унапређењем процеса планирања, Удружење пејзажних архитеката Србије је, у периоду од 01.04. до 31.10.2022. године, израдило Пројекат „Зелена инфраструктура у компакт граду – Еколошки индекс као инструмент отпорности на климатске промене“. Урбанистички завод Београда је пружио подршку Удружењу и током израде Пројекта остварена је успешна сарадња са радним тимом.

Публикација је писана тако да разумеју грађани, користе стручњаци и прихвате доносиоци одлука, а у циљу покретања неопходних промена. Писана је у форми едукативног илустрованог појмовника, сложеног у хијерархијску структуру, тако да се резултати рада и предлози за иницирање промена, дефинисани у Пројекту, јасно разумеју.

Основна идеја и мотив рада био је  укључивање додатног у потпуности мерљивог индикатора еколошког стања на посебним површинама у граду (парцела, блок). Пројектом су достигнута два постављена краткорочна циља.

Прво, дефинисани су предлози за унапређење правног оквира, планских докумената и јавних политика укључивањем зелене инфраструктуре (ЗИ) и еколошког индекса (ЕИ). Формирању Документа са препорукама за унапређење, својим сугестијама и конкретним предлозима допринели су и бројни представници надлежних институција, доносиоца одлука, струковних удружења, организација цивилног друштва и група грађана. Документ је прослеђен доносиоцима одлука као иницијатива за покретање промена.

Друго, представљањем значаја ЗИ и ЕИ локалној заједници унапређен је ниво знања и информисаности свих актера и подстакнуто њихово активно укључивање у реализацију идеје и решења на локалном нивоу. У сврху популаризације зелене инфраструктуре и еколошког индекса израђена је Публикација, као један од завршних резултата Пројекта, коју можете преузети на сајту Удружења пејзажних архитеката Србије: ПУБЛИКАЦИЈА - ЗАВРШНИ РЕЗУЛТАТ ПРОЈЕКТА - UPA

Top