Рани јавни увид

План детаљне регулације насеља Рушањ, дела државног пута IБ реда бр. 22 (Ибарске магистрале) и привредне зоне уз државни пут IБ реда бр. 22 (Ибарску магистралу), градска општина Чукарица

Рани јавни увид обавиће се у трајању од 5. до 20. јуна 2023. године у згради Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 27.марта 43-45, сала у подруму, сваког радног дана од 8 до 18h. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима даваће представник обрађивача плана уторком и четвртком од 12 до 18h.

Рани јавни увид се организује у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др. 

Заинтересована лица у току трајања раног јавног увида примедбе и сугестије на планирана решења могу доставити у писаној форми Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије 1, сала у приземљу, закључно са 20. јуном 2023. године. 

Поднете примедбе и сугестије које евидентира носилац израде предметног урбанистичког плана могу утицати на планска решења.

Top