Рани јавни увид

Рани јавни увид у Просторни план дела градске општине Гроцка

Рани јавни увид обавиће се у згради Секретаријата за Урбанизам и грађевинске послове, ул. Краљице Марије бр. 1 и згради Градске општине Гроцка, ул. Булевар ослобођења 39 (у канцеларији одељења за урбанизам), од 08.07.2024. до 22.07.2024. године, сваког радног дана од 9.00 до 18.00 часова.

Представник обрађивача Плана ће у току одржавања раног јавног увида, заинтересованим лицима, давати информације о предложеном решењу:
уторком12.00-18.00 часова,
у згради Секретаријата за Урбанизам и грађевинске послове,
ул. Краљице Марије бр. 1
и
четвртком12.00-18.00 часова,
у просторијама Градске општине Гроцка,
ул. Булевар ослобођења 39 (канцеларија одељења за урбанизам).

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину. 

Заинтересована правна и физичка лица могу у току одржавања раног јавног увида своја мишљења, примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставити (преко писарнице) Одељењу за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове Управе ГО Гроцка, ул. Булевар ослобођења 39, закључно са 22.07.2024. године.

Top