Урбанизам Београда
2022. / Grupa autora
Теме: План

Урбанизам Београда 07 и 08

Поштовани читаоци, колеге и пријатељи,

Пред нама је двоброј Урбанизма Београда који на неки начин представља преглед и укупан увид у задатке и теме којима смо се у протеклих годину дана бавили у Урбанистичком заводу Београда, а који су заокружени и зрели за приказ широј публици. Радили смо и друге урбанистичке задатке, који ће свој пут до читалаца пронаћи у неком од наредних бројева нашег часописа.

Прва тема броја је ППППН Националног стадиона, просторног плана посебне намене чија је концепција заснована на визији Националног фудбалског стадиона као стратешког објекта за развој спорта и спортске инфраструктуре у Републици Србији. 

Као другу велику тему приказујемо прву фазу израде ГУП-а 2041, Рани јавни увид, којим је дат предлог просторног развоја и уређења Града Београда у смислу основног циља плана да град постане економичнији, ефикаснији и флексибилнији. Део фокуса усмерили смо на приказ анкете „Ка Београду 2041.“.

У ширем приказу представљамо три планска документа – Измене и допуне ПГР-а Београда (I фаза – 2. етапа) које мењају и допуњују ПГР Београда из 2016. године у већем обиму, потом комплексан и занимљив инфраструктурни план ПДР „Расплет“ на територији градских општина Чукарица, Раковица и Вождовац чија је тема реконфигурација и ревитализација преносне електромреже, те напослетку ПДР за подручје које се налази између Звездарске шуме и кружног тока код Богословије чијим се планским решењем чувају визуре, чува и унапређује животна средина кроз очување природних елемената и повезивање зелених површина у систем, уводи урбани ред и унапређује урбанитет простора.

Приказујемо у скупном тексту три ПДР-а, за три гробља у градској општини Барајево, којима се планира проширење постојећих гробаља у Месним заједницама Бељина, Глумчево брдо и Мељак. 

Урбанистички завод планска решења заснива на свеобухватним тематским анализама, а одлучили смо да у овом издању Урбанизма Београда презентујемо два таква пројекта. Представљамо Анализу за варијантна решења УМП-а - део сектора 3, којом се разматрају и оцењују две варијанте: Варијанта 1 – Од петље Кошуте до петље Шумице и Варијанта 2 – Тунел Топчидерска звезда, као и саобраћајно оптерећење дела градске уличне мреже у случају непостојања тунелске деонице. Други такав пројекат је Анализа планске документације у односу на планиране трасе метро линија у Београду (II фаза прве линије и друга метро линија) којом се детаљно анализирају и сагледају проблематичне зоне уклапања метро система у постојеће градско ткиво и планирана решења из важећих планских докумената.

Стратешком проценом утицаја ПГР-а шинских система на животну средину разматран је утицај планиране изградње И фазе прве линије метро система са свим елементима и садржајима, као и његова просторна диспозиција у односу на друге намене, контактно подручје и потенцијалне негативне утицаје. 

Кроз сажете приказе у овом броју часописа упознаћете се са пет планских докумената, као и са два урбанистичка пројекта значајна за Град Београд. Први се бави темом канализационо-црпне станице на Ушћу док је други УП урађен за потребе изградње објекта за смештај и дневни боравак за децу и омладину ометену у развоју са општине Земун.

Припремали смо предавања, преносили своја искуства а такође и пратили друге и учили даље, учествовали на семинарима, конференцијама, салонима, добијали награде, сарађивали са академским институцијама, учвршћивали тимски дух, а део наших активности делимо са читаоцима.

 

На челу Урбанистичког завода Београда од краја августа 2022. године налази се архитекта Никола Мијатовић. Желимо му добродошлицу у наш Урбанистички Тим.

Уредник

Top