Надзорни одбор

Десанка Радуловић
председник Надзорног одбора
dragana Биографија

Лазар Боровић
члан Надзорног одбора

Јелена Маринковић
члан Надзорног одбора из реда запослених
dragana Биографија

Директор

Драгана Бибер, дипл.инж.арх.
ВД директорa
dragana Биографија
mail Пошта

Гордана Лучић, дипл.инж.арх.
Извршни директор
gordana Биографија
mail Пошта

 

Сектор за стратешко планирање и развој

Маја Јоковић Поткоњак, дипл.инж.арх.
Директор Сектора

Делокруг Сектора

 • израда планова, студија и пројеката од стратешког значаја за Град;
 • израда просторних и генералних урбанистичких планова, планова генералне регулације;
 • дефинисање концепције развоја и просторног распореда јавних служби у плановима;
 • израда урбанистичких планова мрежа објеката друштвеног стандарда и специфичних делатности,
 • израда, анализа и праћење капиталних пројеката и пројеката у регионалној сарадњи,
 • израда стратешких процена утицаја планова односно планираних намена на животну средину;
 • израда стратешких и тематских студија, геолошких истраживања, специфичних услова за пројектовање склоништа и противпожарне заштите;
 • формирање и одржавање база података за урбанистички информациони систем Града;
 • развој географских информационих система ГИС-а и праћење планске документације;

Сектор за регулационо планирање

Мила Миловановић, дипл.инж.арх.
Директор Сектора

Делокруг Сектора

 • израда елемената за доношење одлуке о изради плана;
 • израда урбанистичких планова;
 • сарадња у изради урбанистичких планова, докумената и студија из домена других сектора;
 • израда урбанистичких пројеката;
 • израда планова парцелације и препарцелације;
 • израда стручних мишљења, анализа и студија, на основу расположиве урбанистичке документације;
 • израда програма и услова јавних анкетних и пројектних урбанистичко-архитектонских конкурса;
 • стручна помоћ Граду и трећим лицима у питањима планирања простора и спровођења урбанситичких планова.

Сектор за саобраћај

Предраг Крстић, дипл.инж.саоб.
Директор Сектора

Делокруг Сектора

 • израда урбанистичких планова саобраћајних система, мреже, комплекса и објеката;
 • праћење, анализа и планирање развоја транспортног система у функцији просторног развоја града Београда;
 • израда генералних и техничких решења свих видова транспортног система;
 • израда сттратешких и техничких решења саобраћајних система у студијама, анализама, планским и урбанистичко техничким документима Града;
 • физичка провера коридора и траса саобраћајних мрежа;
 • израда претходних студија оправданости изградње саобраћајних мрежа и објеката.

Сектор за комуналну инфраструктуру

Зоран Мишић, дипл.инж.маш.
Директор Сектора

Делокруг Сектора

 • израда урбанистичких планова за потребе реализације мрежа и објеката техничке инфраструктуре;
 • сарадња са јавним комуналним предузећима и надлежним институцијама на изради и спровођењу планских докумената;
 • праћење и анализа развоја мрежа и капацитета комуналне инфраструктуре у функцији просторног развоја Града и мере за њихово унапређење;
 • учешће и координација при изради генералних решења комуналне инфраструктуре;
 • израда урбанистичких решења мрежа и грађевина комуналне инфраструктуре у плановима, урбанистичким пројектима града, насеља и делова насеља;
 • припрема програма и планова развоја система комуналне инфраструктуре града Београда;
 • учешће у припреми и изради документације свих стручних послова Завода.

Сектор за финансијске, правне и опште послове

Драган Пајић, дипл.екон.
Директор сектора

Делокруг сектора

 • израда финансијског плана Завода и извештавање о његовој реализацији;
 • израда оперативног биланса прихода и расхода; прегледа финансијских обавеза Завода и утврђивање приоритета исплате;
 • израда плана ликвидности и предузимање мера и активности за очување текуће ликвидности;
 • израда финансијских извештаја и сарадња на попису средстава, извора средстава и потраживања и обавеза Завода;
 • праћење извршења уговорених послова по понудама и закљученим уговорима;
 • учествовање у припреми елемената за израду уговора;
 • обрада и контрола приспелих рачуна, решења за исплату и исплатне документације;
 • вођење књиговодствених послова;
 • обрачун зараде и друга примања запослених;
 • организација благајничких послова и израда благајничких извештаја;
 • сарадња са надлежним градским органима и банкама;
 • заступање предузећа у поступцима код судова, органа управе и других институција;
 • израда решења и других појединачних и општих аката из области радних односа, здравственог, пензионог осигурања и социјалне заштите;
 • праћење, примена и усклађивање нормативних аката предузећа са законским и подзаконским прописима;
 • спровођење поступака јавних набавки;
 • организација општих послова;
 • административно-стручна помоћ у раду Надзорног одбора;
 • организација послова управљања и одржавања библиотечког фонда;
 • припрема и издавање часописа Урбанизам Београда и других посебних стручних издања;
 • одржавање и развој ИТ система Завода;
 • вођење јединствене базе података о плановима на територији Града у аналогној и дигиталној форми;
 • усавршавање и развијање знања и способности запослених, припрема и одржавање интернет стране Завода, стандардизација интерних пројеката.

Наш тим

У Заводу је стално запослено 133 стручњака: архитеката, просторних планера, инжењера свих профила, географа, историчара уметности, економиста и правника, а повремено и најистакнутијих стручњака у својим областима.

План за наш град је мото тима Урбанистичког завода, јер ми волимо наш град и наш посао, а као грађани овог, за све нас драгоценог града, желимо да Београд напредује и да се развија у свим аспектима живота. Свесни да планирамо град за будуће нараштаје, желимо и трудимо се да планирамо град по мери човека, одржив, отпоран, зелен и савремен европски град који је пријатан за живот, рад и боравак.

Структура одлива и прилива запослених

Стручна спрема

Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години

Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској години

Број запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години у оквиру 70%

Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника)

Број запослених на неодређено време  и одређено време у својству приправника  у текућој календарској години изнад 70%

Висока

4

11

2

 

 

Виша

2

1

 

 

 

Средња

 

2

1

 

 

Нижа

 

 

 

 

 

Укупно

6

14

3

 

 

Структура запослених и ангажованих лица у Урбанистичком заводу Београда ЈУП

Стручна спрема

Број системати­зованих извршилаца на свим радним местима

Број запослених на неодређено време

Број запослених на одређено време у својству приправника

Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника)

Број лица ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима

Висока

147

107

 

6

2

Виша

7

5

 

 

 

Средња

30

20

 

3

0

Нижа

 

 

 

 

 

Укупно

184

132

 

9

2

Наш тим у бројевима

78%

Високо образовани

62%

Инжењери и просторни планери

69%

Полна структура - жене

Top