Надзорни одбор

Десанка Радуловић
председник Надзорног одбора
desanka_radulovic

Лазар Боровић
члан Надзорног одбора

Јелена Маринковић
члан Надзорног одбора из реда запослених
jelena_marinkovic

Директор

Драгана Бибер, дипл.инж.арх.
ВД директорa
dragana mail

 

Гордана Лучић, дипл.инж.арх.
Извршни директор
gordana mail

 

Сектор за стратешко планирање и развој

Маја Јоковић Поткоњак, дипл.инж.арх.
Директор Сектора

Делокруг Сектора

 • израда планова, студија и пројеката од стратешког значаја за Град;
 • израда просторних и генералних урбанистичких планова, планова генералне регулације;
 • дефинисање концепције развоја и просторног распореда јавних служби у плановима;
 • израда урбанистичких планова мрежа објеката друштвеног стандарда и специфичних делатности,
 • израда, анализа и праћење капиталних пројеката и пројеката у регионалној сарадњи,
 • израда стратешких процена утицаја планова односно планираних намена на животну средину;
 • израда стратешких и тематских студија, геолошких истраживања, специфичних услова за пројектовање склоништа и противпожарне заштите;
 • формирање и одржавање база података за урбанистички информациони систем Града;
 • развој географских информационих система ГИС-а и праћење планске документације;

Сектор за регулационо планирање

Мила Миловановић, дипл.инж.арх.
Директор Сектора

Делокруг Сектора

 • израда елемената за доношење одлуке о изради плана;
 • израда урбанистичких планова;
 • сарадња у изради урбанистичких планова, докумената и студија из домена других сектора;
 • израда урбанистичких пројеката;
 • израда планова парцелације и препарцелације;
 • израда стручних мишљења, анализа и студија, на основу расположиве урбанистичке документације;
 • израда програма и услова јавних анкетних и пројектних урбанистичко-архитектонских конкурса;
 • стручна помоћ Граду и трећим лицима у питањима планирања простора и спровођења урбанситичких планова.

Сектор за саобраћај

Предраг Крстић, дипл.инж.саоб.
Директор Сектора

Делокруг Сектора

 • израда урбанистичких планова саобраћајних система, мреже, комплекса и објеката;
 • праћење, анализа и планирање развоја транспортног система у функцији просторног развоја града Београда;
 • израда генералних и техничких решења свих видова транспортног система;
 • израда сттратешких и техничких решења саобраћајних система у студијама, анализама, планским и урбанистичко техничким документима Града;
 • физичка провера коридора и траса саобраћајних мрежа;
 • израда претходних студија оправданости изградње саобраћајних мрежа и објеката.

Сектор за комуналну инфраструктуру

Зоран Мишић, дипл.инж.маш.
Директор Сектора

Делокруг Сектора

 • израда урбанистичких планова за потребе реализације мрежа и објеката техничке инфраструктуре;
 • сарадња са јавним комуналним предузећима и надлежним институцијама на изради и спровођењу планских докумената;
 • праћење и анализа развоја мрежа и капацитета комуналне инфраструктуре у функцији просторног развоја Града и мере за њихово унапређење;
 • учешће и координација при изради генералних решења комуналне инфраструктуре;
 • израда урбанистичких решења мрежа и грађевина комуналне инфраструктуре у плановима, урбанистичким пројектима града, насеља и делова насеља;
 • припрема програма и планова развоја система комуналне инфраструктуре града Београда;
 • учешће у припреми и изради документације свих стручних послова Завода.

Сектор за финансијске, правне и опште послове

Зорица Косовић, дипл.економиста
Директор сектора

Делокруг сектора

 • израда финансијског плана Завода и извештавање о његовој реализацији;
 • израда оперативног биланса прихода и расхода; прегледа финансијских обавеза Завода и утврђивање приоритета исплате;
 • израда плана ликвидности и предузимање мера и активности за очување текуће ликвидности;
 • израда финансијских извештаја и сарадња на попису средстава, извора средстава и потраживања и обавеза Завода;
 • праћење извршења уговорених послова по понудама и закљученим уговорима;
 • учествовање у припреми елемената за израду уговора;
 • обрада и контрола приспелих рачуна, решења за исплату и исплатне документације;
 • вођење књиговодствених послова;
 • обрачун зараде и друга примања запослених;
 • организација благајничких послова и израда благајничких извештаја;
 • сарадња са надлежним градским органима и банкама;
 • заступање предузећа у поступцима код судова, органа управе и других институција;
 • израда решења и других појединачних и општих аката из области радних односа, здравственог, пензионог осигурања и социјалне заштите;
 • праћење, примена и усклађивање нормативних аката предузећа са законским и подзаконским прописима;
 • спровођење поступака јавних набавки;
 • организација општих послова;
 • административно-стручна помоћ у раду Надзорног одбора;
 • организација послова управљања и одржавања библиотечког фонда;
 • припрема и издавање часописа Урбанизам Београда и других посебних стручних издања;
 • одржавање ИТ система Завода и појединачних радних станица;
 • вођење јединствене базе података о плановима на територији Града у аналогној и дигиталној форми;
 • усавршавање и развијање знања и способности запослених, припрема и одржавање интернет стране Завода, стандардизација интерних пројеката.

Наш тим

У Заводу је стално запослено 133 стручњака: архитеката, просторних планера, инжењера свих профила, географа, историчара уметности, економиста и правника, а повремено и најистакнутијих стручњака у својим областима.

План за наш град је мото тима Урбанистичког завода, јер ми волимо наш град и наш посао, а као грађани овог, за све нас драгоценог града, желимо да Београд напредује и да се развија у свим аспектима живота. Свесни да планирамо град за будуће нараштаје, желимо и трудимо се да планирамо град по мери човека, одржив, отпоран, зелен и савремен европски град који је пријатан за живот, рад и боравак.

Структура одлива и прилива запослених

Стручна спрема

Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години

Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској години

Број запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години у оквиру 70%

Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника)

Број запослених на неодређено време  и одређено време у својству приправника  у текућој календарској години изнад 70%

Висока

4

11

2

 

 

Виша

2

1

 

 

 

Средња

 

2

1

 

 

Нижа

 

 

 

 

 

Укупно

6

14

3

 

 

Структура запослених и ангажованих лица у Урбанистичком заводу Београда ЈУП

Стручна спрема

Број системати­зованих извршилаца на свим радним местима

Број запослених на неодређено време

Број запослених на одређено време у својству приправника

Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника)

Број лица ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима

Висока

147

105

 

3

2

Виша

7

7

 

 

 

Средња

30

21

 

1

1

Нижа

 

 

 

 

 

Укупно

184

133

 

4

3

Наш тим у бројевима

78%

Високо образовани

62%

Инжењери и просторни планери

69%

Полна структура - жене

Top