Обавештење
Уторак, 09. новембар 2021.

Усвојен је План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система

Скупштина града Београда je у понедељак 08.11.2021. године, усвојила План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система.

Предметни План представља основ за развој одрживог транспортног система Београда, базираног на еколошки прихватљивијим и енергетски ефикаснијим видовима саобраћаја који омогућавају добру доступност свим постојећим садржајима и подстичу даљи развој града.

Предмет плана представљају железнички, метро и трамвајски систем.

Развој  железничке инфраструктуре има за циљ стварање услова за повећање удела овог система у оквиру система јавног транспорта путника са значајнијом улогом у опслуживању метрополитенског подручја Београда и ширих градских развојних праваца. Планира се модернизација и развој железничке инфраструктуре уз ширење линија БГ воза у дужини од око 37,2km са увођењем нових станица и стајалишта, а све у складу са развојним плановима у оквиру Београдског железничког чвора и система БГ воза и Мастер планом развоја саобраћајне инфраструктуре Београда – Смарт планом.

Развој метро система оријентисан је тако да у наредном периоду има доминантну улогу и постане кичма функционисања система јавног транспорта путника у оквиру континуално изграђеног подручја Београда. Планом су дате се три метро линије и то на потезима:
- Макиш – Миријево у дужини од око 21,1km са укупно 21. станицом и са краком ка гробљу Орловача у дужини од око 7,2km; 
- Бежанија – Миријево у дужини од око 19,2km са укупно 22 станице и делом трасе ка железничкој станици Земун у дужини од око 0,8km, и на потезу
- Бањица – Блок 61 – Бежанија у дужини од око 22,7km са укупно 23 станице.
а у складу са Претходном студијом оправданости са Генералним пројектом метро линија 1 и 2, Концептуалним решењем метро линије 3 и техничким решењима из Идејног пројекта прве фазе прве линије.

Развој трамвајског система се базира на задржавању своје улоге у систему, док се даљим ширењем мреже планира додатна доступност појединих градских подцелина и делова централне градске зоне, посебно на сремском и шумадијском делу града, док се на банатском делу града први пут планира трамвајски систем. Планирано је ширење трамвајске пруге у дужини од око 44,3km у складу са Стратегијом развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период од 2033. године са пресеком 2027. године.

На овај начин планираним развојем железничког, метро и трамвајског система, уз значајну реорганизацију система јавног градског превоза путника, значајно се повећава удео шинских система у укупном обиму транспорта путника, а у складу са стратешким опредељењем града Београда да се што је могуће равномерније развијају сви шински системи како би се на најбољи могући начин искористиле предности сваког од њих.

Предметни план садржи генерална правила уређења и грађења за сва три система, али и детаљна правила за прву фазу прве линије метро система као и одређених деоница трамвајског система.

 

Приредила: Марија Косовић, маст.инж.арх.

Top