Обавештење, Конкурс
Петак, 20. јaнуар 2023.

Конкурс за попуњавање упражњених радних места

У циљу попуњавања упражњених радних места Урбанистички завод Београда ЈУП објављује:
К О Н К У Р С

За попуњавање упражњених радних места:
1.    Три извршиоца на пословима урбанисте за дипломираног инжењера архитектуре/мастер инжењер архитектуре са радним искуством у трајању од најмање пет година и лиценцом одговорног урбанисте/архитекте урбанисте;
2.    Једног извршиоца на пословима урбанисте за дипломираног грађевинског инжењера/мастер инжењер грађевинарства – смер путеви, аеродроми и железница са или без радног искуства;
3.    Једног извршиоца на пословима урбанисте за дипломираног грађевинског инжењера/мастер инжењер грађевинарства – смер хидроградња са или без радног искуства;
4.    Једног извршиоца на пословима урбанисте за дипломираног инжењера електротехнике/мастер инжењер електротехнике са или без радног искуства;
5.    Једног извршиоца на пословима техничара за архитектонског техничара са или без радног искуства;
6.    Једног извршиоца на пословима техничара за машинског техничара са или без радног искуства.

Општи услови које кандидат мора испуњавати:
-    да је држављанин Републике Србије;
-    да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
-    да му није престао радни однос код корисника јавних средстава због теже повреде дужности из радног односа.

Посебни услови које кандидат мора испуњавати:
-    рад у рачунарским програмима Microsoft Office (обавезно за сва радна места бр.1-6),  Autodesk АutoCAD (обавезно за сва радна места бр.1-6), Civil 3D и/или Gavran – Civil Modeller (обавезно за радно место бр.2).
-    способност рада у тиму.

Врста радног односа: радни однос на одређено или неодређено време са пуним радним временом.
Место рада: Београд, Булевар деспота Стефана бр.56.

Пријаве на конкурс се достављају закључно са 20.02.2023. године у 12,00 часова, у затвореној коверти са назнаком пријава на конкурс, на адресу Београд, Булевар деспота Стефана бр.56. Пријава на конкурс обавезно садржи пријаву на конкурс сачињену у слободној форми и потписану од стране кандидата у којој кандидат наводи за које радно место конкурише и под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђује да испуњава опште услове из конкурса, CV кандидата са личним подацима, подацима о стеченом образовању, радном искуству, раду у рачунарским програмима (захтеваним и додатним нпр. Qgis, SketchUp, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop и сл.), знању страног језика, копију дипломе или уверења о стеченом образовању, копију лиценце одговорног урбанисте (за кандидате који конкуришу за радна места под бр.1), сертификате за рад у захтеваним софтверима (уколико их кандидат поседује) и евентуално препоруке ранијих послодаваца. Непотпуне пријаве се неће разматрати.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је: Владимир Вујичић дипл.правник, емаил: vladimir.vujicic@urbel.com. Тражење информација телефонским путем није дозвољено.
Са пријављеним кандидатима ће се у року од 30 дана од дана истека конкурса обавити разговор, провера стручног знања и вештина за одговарајуће радно место након чега ће се донети одлука о изабраним кандидатима са којим ће се закључити радни однос.
Урбанистички завод Београда ЈУП задржава право да у сваком тренутку одустане од конкурса, без навођења разлога. Уколико Урбанистички завод Београда ЈУП процени да пријављени кандидати (сви или за одређено радно место) не задовољавају критеријуме за пријем у радни однос то ће се констатовати на одговарајући начин и неће се приступити закључењу радног односа, без било каквих обавеза према пријављеним кандидатима.

 

Питања и одговори

П: Да ли је потребно да копије стручних лиценци и сертфиката за рад у захтеваним рачунарским програмима буду оверене од стране Јавног бележника?
О: Копије захтеваних лиценци и других сертификата не морају бити оверене од стране јавног бележника, довољно је доставити обичну фотокопију.

П: Да ли постоји одређена форма или образац за испуњавање општег услова да кандидату није престао радни однос код корисника јавних средстава због теже повреде дужности из радног односа и од кога се овај документ прибавља?
О: Кандидат у слободној форми саставља пријаву на конкурс у којој наводи за које радно место конкурише и под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђује да испуњава све опште услове из конкурса. Дакле обавезна форма односно образац не постоји. Свако коме је престао радни однос, код било ког послодавца, поседује примерак документа о престанку радног односа у коме је наведен и основ престанка радног односа и тај документ се, накнадно, може затражити од кандидата.

Top